Toezichtcommissie

Shijak Taekwondo benoemd om het jaar een nieuwe Toezichtcommissie bestaande uit maximaal 3 ouders die bij roulatie altijd aanwezig zijn voor, tijdens  en na de training om toezicht te houden op het reilen en zeilen van de trainers, de leerlingen, omgangsvormen en het voorkomen van ongewenst trainingen en gedrag in en buiten de taekwondoschool. 

Huidige Leden Toezichtcommissie

Meester Cyriel (Algemeen verantwoordelijke coördinator Shijak )

Meester Anand (inhoudelijk verantwoordelijk Hoofdtrainer)

Meester Wouter  (trainer en verantwoordelijk voor beheer en onderhoud materialen)

Teamlid Romano (Ouder en ICT en programma verantwoordelijk)

Teamlid Arjan (Ouder en Hoofdagent Politie & Justitie ( toetsing wet- en regelgeving , handhaving )

Teamlid Jamal: adviseur Islamitische aangelegenheden.

Vertrouwenspersoon: Meester Cyriel en Arjan toezichtcommissie telefoon 06 47499625

De coördinator is tevens vertrouwenspersoon en is intermediair tussen de trainers, ouders en deelnemers. voor discriminatie, ongewenst- en grensoverschrijdend gedrag.

Bij overtreden van onderstaande regels zal de toezichtcommissie overgaan tot het onderzoek en eventueel beëindiging van het lidmaatschap van Shijak met eventueel juridische en strafbare vervolging door het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Zie procedure lidmaatschap beëindiging hier onderaan de Club en taekwondo gedragsregels.

Clubregels (algemeen)

1 Koreaanse Taekwondo is een Martial Art waar etiquette, respect en discipline dienen te worden nageleefd.

2 Voor het betreden van de sportzaal wordt er eerst gegroet d.m.v. een lichte buiging, hetzelfde  na de training als men de zaal verlaat.

3 Als men een instructeur benaderd en wilt aanspreken wordt er eerst gegroet en bij afsluiting van het gesprek doet men dit nogmaals en dit geldt voor beiden. De trainer wordt aangesproken met meester. (dit geldt ook voor ouders in het bijzijn van andere taekwondoka’s of in mails/ groepsapps) 

4 Tijdens de trainingen wordt er niet gesproken met mensen aan de kant en deze horen tijdens de training tevens stil te zijn.

5 De dobok (taekwondopak) dient correct te worden gedragen, dus op tijd gewassen, gestreken en alleen de 1ste kup dragers en hoger kunnen een zwarte bies dragen.

6 Er worden tevens geen versieringen op de dobok toegestaan met uitzondering van het schoolembleem linksvoor.

7 De Ti (band) dient met een platte knoop te zijn vastgemaakt en beide uiteinden zijn even lang, ook hoort deze met respect te worden behandeld.

8 Men is altijd beleefd tegen elkaar in en buiten de school.

9 Ook in de kleedkamers gelden onze schoolregels.

10 Men is altijd verplicht de juiste graduatie te dragen.

11 Het uiterlijk is altijd goed verzorgd en verwondingen zijn netjes verbonden en schoon.

12 Er mogen geen straatschoenen in de sportzaal gedragen worden.

13 Misbruik van onze sport zal niet worden toegestaan en men zal direct worden verwijderd van onze Taekwondo school.

14 Er worden geen uitzonderingen gemaakt op huidskleur, leeftijd, afkomst, sekse en minderheidsgroepen.

15 De instructeurs zijn gemachtigd om personen die zich niet aan de regels houden te weigeren.

16 De nagels van voeten en handen dienen schoon en gewassen te zijn en tevens kort geknipt te zijn.

17 Tijdens de trainingen is het verboden om sieraden te dragen.

18 Shijak taekwondoka’s dienen ook buiten de dojang met respect en behulpzaam met elkaar om te gaan.

19 Het verboden om oneerbiedig met Trainingsmaterialen om te gaan.

Deze regels dienen te worden nageleefd om zo iedereen te verzekeren van een fijne trainingssfeer en wij wensen iedereen heel veel Taekwondo plezier!!

Gedragsregels voor het lid (toezichtcommissie)

1      Het gebruik of bezit van doping of stimulerende middelen in en om de sportaccommodatie is verboden.
2      Er is respect voor onze partner (en zijn / haar niveau) en wij zijn sportief naar elkaar, ook al is de ander dit niet altijd
3      Iedereen draagt tijdens de training voldoende beschermingsmaterialen om letsel en een kwetsuur te voorkomen.
4      Het dragen van ringen, horloges, oorringen, piercings of andere sieraden tijdens de training is niet toegestaan.
5      Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, stelen (ongevraagd pakken of wegmaken wat niet van jou is), liegen, bedriegen treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kan aanleiding zijn voor sancties.
6      Misbruik van de sport is niet toegestaan. Het bestuur zal bij constatering hiervan maatregelen nemen, zoals ontzegging van het lidmaatschap,            melding aan de TBN of zal aangifte worden gedaan.
7      Tijdens de training dienen de mobiele telefoons uit te staan.
8      Het is ten strengste verboden te roken in het gebouw.
9      Je bent bij de training minimaal 5 à 10 minuten voor aanvang aanwezig.
10    We zijn zuinig op elkaars spullen en die van de accommodatie/sportschool/vereniging.
11    Het dragen van een witte nette gestreken dobok tijdens de trainingen is verplicht.
12    Je beschikt over een goede lichamelijke hygiëne zoals korte en schone nagels, frisse adem etc.
13    Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen is verboden; dit geldt zowel voor de materialen en                  hulpmiddelen van de organisatie als die van de sporter.
14    Het nuttigen van voedsel is tijdens de training  niet toegestaan.

In het gebouw wordt niet gerookt.

De sportzaal wordt niet met straatschoenen betreden.

Schoenen niet voor de entree van de zaal, maar in de kleedkamers of voor de verwarming in de hal.


15    Leraren en personen die trainingen verzorgen zijn bevoegd om eenieder (w.o. bezoekers en introducés) die zich niet naar behoren gedraagt of de training op enige wijze verstoort te verwijderen en verdere toegang te ontzeggen.
16    Het lid is te allen tijden verplicht melding te maken van (ook acute) gezondheidsproblemen.
17    Elk lid dient zich te onthouden van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook, zowel jegens medeleden als vrijwilligers.

18 Dames mogen een witte T-shirt onder de Dobok  dragen. Bij heren is het niet toegestaan.

19 De trainer/instructeur wordt aangesproken met meester. (dit geldt ook voor ouders in het bijzijn van andere taekwondoka’s of in groepsapp) Dus geen bro, meneer of direct de naam van de trainer.( respect code Taekwondo)

20 Als een Taekwondoka (assistent trainer, meestal hoogste van de groep) op verzoek van de hoofdtrainer de les overneemt, dienen alle mede taekwondoka’s zijn positie als tijdelijke trainer te respecteren en de instructies op te volgen zonder blijk te geven niet eens te zijn met de training.

       Gedragsregels voor de trainer

        De trainer:
1      Heeft respect voor de leden, ouders/verzorgers en begeleiders.
2      Brengt leden passie bij voor de sport.
3      Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen.
4      Zorgt dat de Dojang na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen.
5      Ziet de meerwaarde om de gedragsregels en etiquette van Taekwondo  als  zelfverdediging en demonstratiesport als middel in te zetten voor de vorming van leden.
6      Creëert in zijn training een setting van veiligheid en vertrouwen.
7      Houdt gebruik van doping en stimulerende middel tegen.
8      Behandelt elk lid hetzelfde, ongeacht afkomst of niveau en heeft aandacht voor fair play.
9      Gebruikt geen alcohol / tabak tijdens het trainen van de leden.
10    Ziet er op toe dat er tijdens de lessen geen gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoon en dat deze uitstaan tijdens de lessen.
11    Zorgt er voor de huisgedragsregels voor de leden na geleefd worden. Handhaving liegen, bedriegen, stelen en  agressief gedrag kan aanleiding zijn tot beëdiging lidmaatschap
12      De trainer (team) vervult binnen de organisatie een voorbeeldfunctie en diens zich te onthouden van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook.

       Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van het lid

       De ouder/verzorger:
1     Voor het betreden van de sportzaal buitenschoenen op de gang en er wordt eerst gegroet d.m.v. een lichte buiging, hetzelfde gebeurd na de training als men de zaal verlaat.

Is een goede supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen.
2     Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van de leden door trainers en begeleiders.
3     Zorgt ervoor dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
4     Ziet er op toe dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
5     Spreekt zoon/dochter voor en na de training aan op eventueel wangedrag, normen en warden alsmede de taekwondo Etiquette volgens de richtlijnen van Shijak Taekwondo Bond Nederland (TBN) de World Taekwondo Federation (WTF).  Waaronder liegen, bedriegen, agressief gedrag, stelen (ongevraagd zonder toestemming pakken of wegmaken wat niet van jou is)                                                                                                                             6     Ziet toe en is medeverantwoordelijk voor het handhaven van de gedragsregels en de taekwondo etiquette in en buiten de sportschool en geeft het goede voorbeeld.

Lidmaatschap beëindiging  met ongebruikelijke oorzaak.

Als een van de bovenstaande afspraken gedragsregels of Etiquette zijn overtreden kan bij herhaaldelijk voorkomen daarvan het lidmaatschap beëindigd worden tenzij het gaat om een zwaar vergrijp waar de toezichtcommissie (wisselende samenstelling) een bindend uitspraak over mag doen  

 Procedure bij overtreding regels door lid, ouders/verzorgers, vrienden of kennissen.

1 Bij de eerste overtreding zal er een informatief gesprek plaatsvinden en verwezen worden naar de Shijak gedragsregels.

2 Bij de tweede overtreding zal er een laatste kans gesprek plaatsvinden met de overtreder, ouders/verzorgers, de trainer in kwestie en minimaal 1 vertegenwoordiger van de toezichtcommissie. Dit gesprek zal vastgelegd worden met de gemaakte afspraken.

3 Bij de 3de overtreding zal er een Exit gesprek plaatsvinden met de overtreder, ouders/verzorgers, de trainer in kwestie en minimaal 1 vertegenwoordiger van de toezichtcommissie. Dit gesprek zal vastgelegd worden met de gemaakte afspraken.

Procedure  beëdiging lidmaatschap Shijak TBN en eventueel Gemeente Den Haag bij gebruik van Ooievaarspasregeling (inzage dossier van Toezichtcommissie)

  1. De ouder of verzorger die de inschrijving/overeenkomst met Shijak van lidmaatschap is aangegaan mag alleen en uitsluitend het lidmaatschap beëindigen 
  2. Shijak heeft gemachtigd om de Taekwondo kosten van de persoonsgegevens en giro automatisch per incasso af te schrijven.
  3. Shijak gehouden is gehouden aan een lidmaatschap beëindiging procedure te volgen in het kader van : de certificering Keurmerk Veilig en verantwoord sporten door het ministerie van VWS, zoals overeengekomen is met de Gemeente Den Haag en de Taekwondo Bond Nederland (TBN) om bij ongebruikelijke beëindiging van het lidmaatschap een dossier op te stellen door Toezichtcommissie/vertrouwenspersoon met schriftelijk ondersteunend bewijs zoals oorzaak, gevolg, en alle relevante mail en app wisselingen.
  4. Tucht- en Toezichtcommissie:                                                                                                                                                                                                    Daarna kan er hoor en wederhoor toegepast worden hebben met minimaal de eindverantwoordelijke van Shijak en 1 lid van het toezichtcommissie. Als na hoor en wederhoor geen positieve  oplossing is gevonden, dan kan uitschrijving plaatsvinden met reden van beëindiging lidmaatschap bij Shijak. Met voorwaarde dat Shijak het dossier opstuurt naar:                                                                                                                           A) De Gemeente Den Haag (afdeling Ooievaarspas en Leergeld): verzoek uitschrijving met reden.                                                                                       B)  Taekwondo Bond Nederland (TBN) Verzoek uitschrijving bij Shijak met reden.                                                                                                                 Dit dossier kan door de ontvangende taekwondoschool opgevraagd worden voor toelating of niet!                                                                                         C) Ministerie van VWS (integriteitscommissie)